17-05

1. Verhaal ‘Geheim’


2. Kyrie en Gloria: gebed om ontferming en lofprijzing


3. Bijbellezing uit Exodus 20 vers 1-21: De Tien Geboden


4. Improvisatie over de bijbellezing


5. Overweging: De Tien Geboden zijn toezeggingen dat het zo zal zijn als we leven met God: de God die bevrijd uit verdrukking en leidt naar vrede.


6. Aansteken van kaarsen bij de kaarsenboom tijdens dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader


7. Uizending en zegen


8. Aansluitend lied 426: ‘God zal je hoeden’

10-05

1. Welkom


2. Een bijzonder zondag!?


3. Lied 655: ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’


4. Bijbellezing uit Exodus 19 vers 1-13: Verschijning van de Heer op Sinai; de tien geboden


5. Lied ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’ (t. Huub Oosterhuis, m.Tom Löwenthal)


6. Overweging. De Eeuwige maakt ons verantwoordelijk voor de ander. Daarom moeten we onze vleugels uitslaan…


7. Aansteken van kaarsen bij de kaarsenboom tijdens dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader


8. Uizending en zegen

03-05

1. Verhaal ‘Vrij zijn’


2. Welkom, bemoediging en groet


3. Bijbellezing Exodus 17:18-16: Strijd tegen Amalek


4. Samenzang Lied 708:6 ‘Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer!’


5. Overweging  Amalek heeft geen recht van bestaan. Vertrouw zoals Mozes op God. Laat daar je kracht en moed vandaan komen. Houd moed, heb lief.


6. Mededelingen over collectes en deelname aan Amnesty acties


7. Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader bij de kaarsenboom

26-04

1. Moment van stilte


2. Bijbellezing: Exodus 17: 1-7 en Johannes 21: 1-14


3. Overweging: Wat moeten we aan met de nieuwe situatie? We leven van wat ons gegeven wordt en voegen onze eigen gaven daaraan toe!


4. Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader bij de kaarsenboom


5. Uitzending en zegen


6.+7. Oranjekerk Amsterdam: Houd Moed Heb Lief

19-04

1. bijbellezing uit Exodus 15 en 16 Israel in de woestijn op de proef gesteld


2. prediking: De les van het manna: niet bestemd om op te potten en te bewaren maar om te leven en te delen. Als je een gave van God oppot is het  de volgende dag niet meer te eten


3. muziek


4. dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader bij de


5. uizending en zegen

12-04

1. De paaskaars brandt. Er is een licht ontstoken in de nacht.


2. Bloemen voor gemeenteleden


3. Opmaat: muziek en verhaal


4. Gebed op de Paasmorgen


5. Lied 634: U zij de glorie, opgestane Heer


6. Lezingen uit Exodus en Johannes


7. Overweging: ‘Er doorheen’


8. Muziek


9. Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onzevader bij de kaarsenboom


10. Uitzending en zegen

11-04

1. Inleiding op Stille Zaterdag


2. Samenzang: ‘”Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft!”


3. De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken


4. Kaarsen aansteken aan de Paaskaars


5. Inleiding op de lezingen


6. “Waarom is deze nacht anders dan alle andere achten?”


7. Bijbellezingen uit Genesis, Exodus en Ezechiël


8. Het water van de doop is uitgeschonken


9. Gebeden


10. “Vlam van Pasen steek ons aan!”