anbi-status

De Oranjekerk is een van de twintig kerken van de Protestantse Gemeente te Amsterdam*. De Protestantse Gemeente Amsterdam is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor mogen ook giften aan de Oranjekerk worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

* Protestantse Gemeente te Amsterdam is de officiële naam. De organisatie noemt zichzelf echter Protestantse Kerk Amsterdam, omdat deze naam voor de niet-kerkelijke buitenwereld eenduidiger is. Bij ‘gemeente’ denken buitenstaanders al snel aan de overheid.

Onze RSIN-gegevens
Giften aan de Oranjekerk kunt u in uw aangifte verantwoorden als: ‘Giften aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam’, RSIN-nummer 818517669. Dit algemene RSIN-nummer volstaat. De kerken, die bij de Protestantse Gemeente Amsterdam horen, hebben geen eigen RSIN-nummer.
Om een ANBI-instelling te kunnen zijn en blijven, moet de kerk aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals een optimale transparantie over bestuur, doel en beleidsplan en onze financiën. Op deze pagina vindt u daar alles over.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Oranjekerk ligt bij de kerkenraad die wordt gevormd door ambtsdragers uit deze gemeente. In onze wijkgemeente telt de kerkenraad vijf leden, deze zijn gekozen door en uit de leden van onze kerkelijke gemeente. De wijkraad van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente. De wijkraad bestaat uit zeven leden. De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam is eindverantwoordelijk, zij keurt de begroting en jaarrekening goed. Onze kerk is met één lid vertegenwoordigd in de algemene kerkenraad en in het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Amsterdam.

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk Amsterdam wil een inspirerende en wervende kerk zijn voor haar leden en voor anderen die op haar weg komen of naar wie zij bewust op zoek is. Onze roeping: Gods liefde gestalte geven in de stad. De Oranjekerk vormt een hechte geloofsgemeenschap in de Pijp. Open, uitnodigend, gastvrij en veelkleurig. Wij belijden ons geloof al meer dan honderd jaar in onze monumentale kerk. Waar we elkaar ook ontmoeten bij blijde gebeurtenissen als doop, belijdenis en huwelijk en bij droevige als een begrafenis.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘generale rechtspositie predikanten’. De beloning van overige medewerkers in loondienst is geregeld in de ‘arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u hier: https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/generale-regelingen. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Voorgenomen bestedingen
Hoewel de Protestantse Gemeente Amsterdam zich in een proces van verandering bevindt, sluiten de verwachte bestedingen nog nauw aan bij die van de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit. Belangrijke onderdelen zijn: het pastoraat, de vieringen en andere reguliere activiteiten en het onderhoud van het gebouw.

Financiën en ANBI
Financiële gegevens betreffende de Protestantse Gemeente te Amsterdam en betreffende de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam (begroting en verkorte staat van baten en lasten van kerk en diaconie) alsook informatie over ANBI vindt u op https://www.protestantsamsterdam.nl/financien-anbi.

Toelichting
De kerken die aangesloten zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland zorgen zelf voor hun inkomsten. De leden krijgen ieder jaar in januari via de actie Kerkbalans het verzoek om een financiële bijdrage te leveren aan de kerk waar ze bij horen. Een groot deel van de inkomsten van onze wijkkerk wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor predikant en kerkelijk werker en de organisatie van pastorale activiteiten. Daar horen onze zondagse vieringen ook bij. Een ander deel van de inkomsten is bestemd voor de instandhouding van ons kerkgebouw, onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen en aan de eigen organisatie. Een klein deel is bestemd voor het landelijke werk. De kerken die aangesloten zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland krijgen geen overheidssubsidie. Als zij een monumentaal kerkgebouw beheren, krijgen zij daar wel subsidie voor.